1- تولید محتوای الکترونیکی درس ژئوکرونولوژی (2 واحد درسی) جهت کارشناسی ارشد رشته پترولوژی، دانشگاه پیام نور.