1-  انجام طرح بررسی پتانسیل اقتصادی گرانیت خونرنگ جیرفت. طرح از سازمان صنایع و معادن استان کرمان، مجری جهاد دانشگاهی واحد کرمان.
2-  انجام طرح بررسی باقیمانده های سنگ مرمر استان کرمان. طرح از سازمان صنایع و معادن استان کرمان، مجری جهاد دانشگاهی واحد کرمان.
3- انجام طرح اکتشاف طلا در استان سیستان و بلوچستان. مجری طرح شرکت توسعه علوم زمین تهران.
4- مجری طرح مطالعه مينرالوژی و ايزوتوپی نفوذیهای فلسیک شمال شرق قلعه گنج، با نگرشی بر منشاء و محيط تشکيل آنها. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
5- مجری طرح ارزیابی درونی گروه مهندسی معدن مجتمع آموزش عالی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
6-  تهیه گزارش پایان اکتشاف آنومالی 2 معدن آهن جنگا. شرکت پارس معدن تیراژ (سهامی خاص) و مجتمع آموزش عالی زرند.
7-  تهیه گزارش طرح اکتشاف سنگ مرمریت مطاع.
8- همکاری در تهیه گزارش اکتشاف مقدماتی فاز 1 معدن مس کلواری. شرکت کلوار مس صالح و مجتمع آموزش عالی زرند.
9- همکار طرح پایان اکتشاف معدن مس کلواری، شرکت کلوار مس صالح و مجتمع آموزش عالی زرند.
10- همکار طرح مطالعات اکتشاف مقدماتی اندیس مس عباس آباد، شرکت کلوار مس صالح و مجتمع آموزش عالی زرند.
11- همکار طرح بررسی ژنز و پتانسیل اقتصادی کانسار مس انصاری، شمال غرب شهربابک، شرکت کلوار مس صالح و مجتمع آموزش عالی زرند.
12- همکار طرح اکتشاف آهن غدیر از پهنه اکتشافی آباده- جازموریان، بلوک C، شرکت فولاد غدیر نیریز و مجتمع آموزش عالی زرند.
13- همکار طرح بررسی و مطالعات اکتشافی و تهیه گزارش پایان اکتشاف سنگ ساختمانی اقراکویه سیرجان. معدن اقراکویه سیرجان و مجتمع آموزش عالی زرند.
14- همکار طرح اکتشاف تفضیلی آهن غدیر از پهنه اکتشافی آباده- جازموریان، بلوک C، شرکت فولاد غدیر نیریز و مجتمع آموزش عالی زرند.