1-  انجام طرح بررسی پتانسیل اقتصادی گرانیت خونرنگ جیرفت. طرح از سازمان صنایع و معادن استان کرمان، مجری جهاد دانشگاهی واحد کرمان.
2-  انجام طرح بررسی باقیمانده های سنگ مرمر استان کرمان. طرح از سازمان صنایع و معادن استان کرمان، مجری جهاد دانشگاهی واحد کرمان.
3- انجام طرح اکتشاف طلا در استان سیستان و بلوچستان. مجری طرح شرکت توسعه علوم زمین تهران.
4- مجری طرح مطالعه مينرالوژی و ايزوتوپی نفوذیهای فلسیک شمال شرق قلعه گنج، با نگرشی بر منشاء و محيط تشکيل آنها. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
5- مجری طرح ارزیابی درونی گروه مهندسی معدن مجتمع آموزش عالی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
6-  تهیه گزارش پایان اکتشاف آنومالی 2 معدن آهن جنگا.
7-  تهیه گزارش طرح اکتشاف سنگ مرمریت مطاع.
8- همکاری در تهیه گزارش اکتشاف مقدماتی فاز 1 معدن مس کلواری.