راهنمایی و مشاوره بیش از 30 مورد پروژه کارشناسی
1- امیرپور، ح.، 1389، پتروگرافی، شیمی کانی و پتروژنز نفوذیهای دیوریتی- کوارتز دیوریتی قلعه گنج، جنوب شرق کرمان. پایان نامه کارشناسي ارشد پترولوژي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند. (استاد راهنما).
2- اسماعیلی، م.، 1390. پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های نیمه عمیق آندزیتی انار- دهج، شمال شرق کرمان. پایان نامه کارشناسي ارشد پترولوژي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند. (استاد راهنما).
3- اسلامیت، ف.، 1390، پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های نیمه عمیق داسیتی- ریولیتی نئوژن بدبخت کوه، جنوب غرب رفسنجان- کرمان. پایان نامه کارشناسي ارشد پترولوژي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند. (استاد مشاور).
4- عسکری، ع.، 1390، پترولوژی، ژئوشیمی و پتروژنز بازالت ها، آندزیت ها و ریولیت های منطقه بدبخت کوه نوق، واقع در شمال شرق استان کرمان. پایان نامه کارشناسي ارشد پترولوژي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند. (استاد مشاور).
5- باقری، م.، 1390، پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتوئیدی کوه دهنه علی عسکری غرب روستای سیریز زرند. پایان نامه کارشناسي ارشد پترولوژي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند. (استاد مشاور).
6- رفوسه. م.، 1390، سنگ شناسی و ژئوشیمی واحدهای آذرین شمال کرمان با استفاده از داده های سنجش از دور، ژئوشیمی و پتروگرافی. پایان نامه کارشناسي ارشد پترولوژي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند. (استاد مشاور).
7- ستاره، ح.، 1390. پتروگرافی، ژئوشیمی، ساختار و ژنز دایکهای منطقه سرچشمه، شمال غرب کرمان. پایان نامه کارشناسي ارشد پترولوژي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند. (استاد مشاور).
8– بحرینی، م.،  1391. پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های نیمه عمیق آندزیتی- ریوداسیتی نئوژن کوه‏های غول و امیرالمومنین، جنوب غرب رفسنجان- کرمان. پایان نامه کارشناسي ارشد پترولوژي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند. (استاد راهنما).
9- صفری پور، ج.، 1391. پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای دیوریت- کوارتز دیوریت ایجو: با نگرشی بر ارتباط آنها با کانه زایی مس. پایان نامه کارشناسي ارشد پترولوژي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند. (استاد راهنما).
10- اکبری زاده، س.، 1391. پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای آذرین منطقه سرنو، شمال غرب شهربابک: با نگرشی بر ارتباط آنها با کانه زایی مس. پایان نامه کارشناسي ارشد پترولوژي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند. (استاد راهنما).
11- طایری، ع.، 1392. پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز دایکهای حدواسط- اسیدی بردسیر- سیرجان، (جنوب غرب کرمان). پایان نامه کارشناسي ارشد پترولوژي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند. (استاد راهنما).
12- ایراندوست، م.، 1393 پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز مجموعه افیولیتی رمشک، جنوب شرق قلعه گنج. پایان‌نامه کارشناسي ارشد پترولوژي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند. (استاد مشاور).
13- کریمی، م.، 1393. پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز بازالتهای نئوژن، شمال شرق بردسیر. پایان‌نامه کارشناسي ارشد پترولوژي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند. (استاد راهنما).
14- رئیس پور، س.، 1395. زمین شناسی، ژئوشیمی و منشاء کانسار مس گود کلواری، شمال غرب شهربابک. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد راهنما).
15- حسن شاهی، ح.، 1395. بررسی خصوصیات زمین شناسی، ژئوشیمی و منشاء توده های نفوذی کانسارهای مس گودکلواری و ایجو، شمال غرب شهربابک. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد راهنما).
16- قوام، ا.، 1395. تعیین منشاء کانسار آهن سادات سیریز، شمال غرب زرند. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد راهنما).
17- مدرسی، ف.، 1396. بررسی پراکنش ژئوشیمیایی و الگوی توزیع عناصر فلزی در کانسار گود کلواری براساس داده های حفاری. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد راهنما).
18- حیدری، ع.، 1396. بررسی زمین شناسی، ژئوشیمی و تحلیل آماری معدن کرومیت کوثر، جنوب غرب فریمان. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد راهنما).
19- علیپور، م.، 1396. ارزیابی ذخیره مس گودکلواری، شمال غرب شهربابک. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد مشاور).
20- آموزگار، ر.، 1397. مطالعه توزیع عناصر نقره، سرب و روی در معدن مس گودکلواری، شمال غرب شهربابک. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد مشاور).
21- ناروئی، ا.، 1397. تعیین منشاء کانسار آهن جنگا، شمال غرب جیرفت. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد راهنما).
22- حیاط الغیبی، ش.، 1397. بررسي ژئوشيميايي و فرايندهاي كاني سازي كانسار سرب و روي گنهران. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد راهنما دوم).
23- قائدی، ب.، 1397. تخمين و ارزيابي آنومالي ۲ معدن آهن جنگا، شمال غرب جيرفت. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد مشاور).
24- بهشتی، ا.، 1397. استفاده از سنجش از دور در بررسي نقش گسل در غني شدگي آهن آنومالي شماره ۲معدن جنگا. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد مشاور).
25- صفری، ع .، 1398. مطالعه کانه زایی آهن و مس گنبد نمکی زندان، شمال بندر لنگه. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد راهنما).
26- شاه سنجری، ب.، 1398. زون بندي مناطق دگرسان شده مرتبط با كاني زايي توسط پردازش داده هاي استر (معدن آهن جنگا). پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد مشاور).
27- خیاط زاده، م.، 1398. تخمين ذخيره و ارتباط زون هاي هم عيار كانسار مس تخت گنبد سيرجان با استفاده از نرم افزار. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد مشاور).
28- عامری، ص.، 1398. زمین شناسی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای میزبان کانسار مس انصاری، شمال غرب شهربابک. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد راهنما).
29- مصطفوی، ش.، 1398. تعیین منشاء کانسار آهن سادات سیریز، شمال غرب زرند. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد راهنما).
30- عمرانی، س.م.، 1398. زمین شناسی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای میزبان کانسار می انصاری، شمال غرب شهربابک. تخمین و ارزیابی ذخیره معدن سرب و روی آبید راور. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد مشاور).
31- کریمی، م.، 1398. بررسی نقش گسل در غنی سازی سنگ آهن جلال آباد زرند با استفاده از نرم افزار. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد مشاور).
32- احمدی، ب.، 1399. بررسی پراکنش ژئوشیمیایی و الگوی توزیع عنصر آهن در کانسار آهن جلال آباد زرند بر اساس داده های حفاری. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد راهنما).
33- شهدادنژاد، الف.، 1399. بررسی زمین شناسی و سنگ شناسی معدن سرب و روی قنات مروان، شمال شرق بافت. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد راهنما).
34- یادگاری، م.، 1399. ارزیابی ذخیره کانسار مس انصاری به روش کلاسیک (دستی). پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد مشاور).
35- پورنجفی، ف.، 1399. بررسی و تحلیل آماری رفتار عناصر و پتانسیل کانه زایی کانسار مس گودکلواری. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد مشاور).
 36- فتحی، س.، 1400. تعيين ذخيره كانسار سرب و روي كوشك شمالي. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد مشاور).