راهنمایی بیش از 30 مورد پروژه کارشناسی
1- امیرپور، ح.، 1389، پتروگرافی، شیمی کانی و پتروژنز نفوذیهای دیوریتی- کوارتز دیوریتی قلعه گنج، جنوب شرق کرمان. پایان نامه کارشناسي ارشد پترولوژي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند. (استاد راهنما).
2- اسماعیلی، م.، 1390. پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های نیمه عمیق آندزیتی انار- دهج، شمال شرق کرمان. پایان نامه کارشناسي ارشد پترولوژي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند. (استاد راهنما).
3- اسلامیت، ف.، 1390، پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های نیمه عمیق داسیتی- ریولیتی نئوژن بدبخت کوه، جنوب غرب رفسنجان- کرمان. پایان نامه کارشناسي ارشد پترولوژي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند. (استاد مشاور).
4- عسکری، ع.، 1390، پترولوژی، ژئوشیمی و پتروژنز بازالت ها، آندزیت ها و ریولیت های منطقه بدبخت کوه نوق، واقع در شمال شرق استان کرمان. پایان نامه کارشناسي ارشد پترولوژي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند. (استاد مشاور).
5- باقری، م.، 1390، پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتوئیدی کوه دهنه علی عسکری غرب روستای سیریز زرند. پایان نامه کارشناسي ارشد پترولوژي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند. (استاد مشاور).
6- رفوسه. م.، 1390، سنگ شناسی و ژئوشیمی واحدهای آذرین شمال کرمان با استفاده از داده های سنجش از دور، ژئوشیمی و پتروگرافی. پایان نامه کارشناسي ارشد پترولوژي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند. (استاد مشاور).
7- ستاره، ح.، 1390. پتروگرافی، ژئوشیمی، ساختار و ژنز دایکهای منطقه سرچشمه، شمال غرب کرمان. پایان نامه کارشناسي ارشد پترولوژي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند. (استاد مشاور).
8– بحرینی، م.،  1391. پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های نیمه عمیق آندزیتی- ریوداسیتی نئوژن کوه‏های غول و امیرالمومنین، جنوب غرب رفسنجان- کرمان. پایان نامه کارشناسي ارشد پترولوژي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند. (استاد راهنما).
9- صفری پور، ج.، 1391. پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای دیوریت- کوارتز دیوریت ایجو: با نگرشی بر ارتباط آنها با کانه زایی مس. پایان نامه کارشناسي ارشد پترولوژي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند. (استاد راهنما).
10- اکبری زاده، س.، 1391. پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای آذرین منطقه سرنو، شمال غرب شهربابک: با نگرشی بر ارتباط آنها با کانه زایی مس. پایان نامه کارشناسي ارشد پترولوژي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند. (استاد راهنما).
11- طایری، ع.، 1392. پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز دایکهای حدواسط- اسیدی بردسیر- سیرجان، (جنوب غرب کرمان). پایان نامه کارشناسي ارشد پترولوژي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند. (استاد راهنما).
12- ایراندوست، م.، 1393 پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز مجموعه افیولیتی رمشک، جنوب شرق قلعه گنج. پایان‌نامه کارشناسي ارشد پترولوژي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند. (استاد مشاور).
13- کریمی، م.، 1393. پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز بازالتهای نئوژن، شمال شرق بردسیر. پایان‌نامه کارشناسي ارشد پترولوژي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند. (استاد راهنما).
14- رئیس پور، س.، 1395. زمین شناسی، ژئوشیمی و منشاء کانسار مس گود کلواری، شمال غرب شهربابک. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد راهنما).
15- حسن شاهی، ح.، 1395. بررسی خصوصیات زمین شناسی، ژئوشیمی و منشاء توده های نفوذی کانسارهای مس گودکلواری و ایجو، شمال غرب شهربابک. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد راهنما).
16- قوام، ا.، 1395. تعیین منشاء کانسار آهن سادات سیریز، شمال غرب زرند. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد راهنما).
17- مدرسی، ف.، 1396. بررسی پراکنش ژئوشیمیایی و الگوی توزیع عناصر فلزی در کانسار گود کلواری براساس داده های حفاری. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد راهنما).
18- حیدری، ع.، 1396. بررسی زمین شناسی، ژئوشیمی و تحلیل آماری معدن کرومیت کوثر، جنوب غرب فریمان. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد راهنما).
19- علیپور، م.، 1396. ارزیابی ذخیره مس گودکلواری، شمال غرب شهربابک. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد مشاور).
20- آموزگار، ر.، 1397. مطالعه توزیع عناصر نقره، سرب و روی در معدن مس گودکلواری، شمال غرب شهربابک. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد مشاور).