مقالات کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی داخلی
1- شاکر اردکانی، ع. و مرادیان، ع. 1379. مطالعه کانی شناسی استراتوولکان قلعه خرگوشی واقع در جنوب غرب عقداء، فشرده مقالات هشتمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.
2- شاکر اردکانی، ع. مهدوی، ن.س.، راستین، م. و انجم شعاع، ن.، 1379. بررسی کانی شناسی حوضه تبخیری کراتر شماره 9 قلعه حسنعلی راین کرمان به روش XRD. فشرده مقالات هشتمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.
3- شاکر اردکانی، ع.، مرادیان، ع. و مهدوی، ن.س.، 1379 مطالعه سنگ شناسی، ژئوشیمی و تعیین محیط تکتونیکی استراتوولکان قلعه خرگوشی، جنوب غرب عقدا، یزد. مجموعه مقالات نوزدهمین گردهمایی علوم زمین.
4- شاکر اردکانی، ع.، مرادیان، ع.، فضل نیا، ع. و مهدوی، ن.س.، 1379. معرفی استراتوولکان قلعه خرگوشی و بررسی زمین شناسی و سنگ نگاری آن. مجموعه مقالات چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تبریز.
5- شاکر اردکانی، ع.، آروین، م.، ابرهنسلی، ر. و مهدوی، ن.س.، 1387. پتروگرافی و پتروژنز انبوهه های دایکی مجموعه افیولیتی گنج، جنوب شرق کرمان. دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، اهواز.
6- شاکر اردکانی، ع.، انتظاری، ع.، 1388. پتانسیلهای تولید گاز رادون در گستره زرند: با نگرشی بر سازندها و فاکتورهای تولید آن. نخستین همایش رادون، خطرات زیست محیطی و کاربرد آن در علوم مختلف، دانشگاه پیام نور خراسان رضوی.
7- شاکر اردکانی، ع.، امیرپور، ح.، آروین، م.، درگاهی، س.، ابرهنسلی، ر.، 1388. پتروگرافی، شیمی کانی و پتروژنز نفوذیهای دیوریتی قلعه گنج، جنوب شرق کرمان. بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین و سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، وزارت صنایع و معادن، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
8- الهی، ع.، ایرانمنش، م.، شاکر اردکانی، ع.، 1388. بررسی نقاط بازسازی شده بعد از زلزله چهارم اسفندماه 1383 زرند از نظر موقعیت مکانی. اولین همایش زلزله شناسی و ژئودینامیک زلزله، پردیس دانش ماهان.
9- الهی، ع.، شاکر اردکانی، ع.، تراز، ح.، ایرانمنش، م.، شفیعی بافتی، الف.، 1389. بررسی همبستگی مکانی و سبک سازی با توجه به آثار زلزله های 1356 و 1383 زرند کرمان. کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله، جهاد دانشگاهی استان کرمان.
10- شفیعی بافتی، الف.، شاکر اردکانی، ع.، الهی، ع.، تراز، ح.، ایرانمنش، م.، 1389. بررسی زون مخرب گسلهای امتداد لغز با نگرشی جدید در تعیین حریم گسل و نقش آن در تعیین ضریب ایمنی جهت احداث سازه های مهندسی. کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله، جهاد دانشگاهی استان کرمان.
11- شاکر اردکانی، ع.، امیرپور، ح.، درگاهی، س.، 1389. نقش کانیها در هوازدگی کروی و فرسایش پوست پیازی توده های دیوریتی- کوارتز دیوریتی قلعه گنج (جنوب شرق کرمان). هیجدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران، دانشگاه تبریز.
12- شاکر اردکانی، ع.، آروین، م.، ابرهنسلی، ر.، حسینی، س.ض.، 1389. شیمی کانی های پلاژیوکلاز و پیروکسن و تشخیص دما- فشار در جریانهای گدازه ای بازالتی مجموعه گنج؛ جنوب شرق کرمان. چهارمین همایش ملی زمین شناسی، دانشگاه پیام نور خراسان رضوی.
13- حسینی، س.ض.، آروین، م.، ابرهنسلی، ر.، شاکر اردکانی، ع.، 1389. بررسی میکروپروب الیوین ها در الیوین بازالت های پلیو -پلئیستوسن گزبلند، شمال شهربابک. چهارمین همایش ملی زمین شناسی، دانشگاه پیام نور خراسان رضوی.
14- رفوسه، م.، رنجبر، ح.، شاکر اردکانی, ع.، 1389. “برآورد گسیلندگی شمال شرق کرمان با استفاده از شاخص پوشش گیاهی و تصاویر حرارتی” سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران، بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین.
15- رفوسه، م.، رنجبر، ح.، شاکر اردکانی, ع.، 1389. “تفکيک سازندهاي شمال کرمان با استفاده از تكنيك سنجش ازدور” مجموعه مقالات همایش منطقه ای زمین شناسی فلات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند، 4 و 5 اسفندماه 1389.
16- اسلامیت، ف.، درگاهی، س.، شاکر اردکانی، ع.، 1389. “شواهد اختلاط ماگمایی در توده ساب ولکانیک بدبخت کوه، جنوب غرب رفسنجان” مجموعه مقالات همایش منطقه ای زمین شناسی فلات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند،4 و 5 اسفندماه 1389.
17- اسماعیلی، م.، شاکر اردکانی، ع.، درگاهی، س.، 1390. ” نقش کانیها در هوازدگی تافونی توده های ساب ولکانیک آندزیتی انار- دهج (شمال غرب کرمان)” نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران، دانشگاه گرگان.
18- اسلامیت، ف.، درگاهی، س.، شاکر اردکانی، ع.، 1390. ” پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های نیمه عمیق داسیتی- ریولیتی نئوژن بدبخت کوه، جنوب غرب رفسنجان- کرمان” پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم.
19- رفوسه، م.، شاکر اردکانی, ع.، رنجبر، ح.، 1390. ” پترولوژی، ژئوشیمی و پتروژنز ماگماتیسم ترشیری شمال و شمال شرق کرمان” مجموعه مقالات سی امین گرهمایی علوم زمین، 1 تا 3 اسفندماه 1390.
20- ستاره، ح.، شاکر اردکانی، ع.، شفیعی بافتی، الف.، درگاهی، س.، 1390. ” پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز دایکهای حدواسط- بازی پس از ائوسن رفسنجان- سرچشمه ” مجموعه مقالات همایش منطقه ای زمین شناسی فلات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند،13 و 14 اسفندماه 1390.
21- ستاره، ح.، شفیعی بافتی، الف.، شاکر اردکانی، ع.، درگاهی، س.، 1390. ” بررسی مکانیسم جایگیری دایکهای پس از ائوسن رفسنجان- سرچشمه ” مجموعه مقالات همایش منطقه ای زمین شناسی فلات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند،13 و 14 اسفندماه 1390.
22- صفری پور، ج.، شاکر اردکانی، ع.، درگاهی، س.، مهدوی، ن.، 1390. ” کانه زایی سوپرژن در کانسار مس ایجو- شمال غرب شهربابک ” مجموعه مقالات همایش منطقه ای زمین شناسی فلات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند،13 و 14 اسفندماه 1390.
23- شاکر اردکانی، ع.، آروین، م.، 1391. ” بررسی ماگماتیسم اسیدی مجموعه گنج، جنوب شرق ایران” مجموعه مقالات ششمین همایش دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور کرمان، 18 و 19 آبان ماه 1391.
24- شاکر اردکانی، ع.، درگاهی، س.، اسماعیلی، م.، مهدوی، ن.س.، 1391. ” پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز توده های نیمه عمیق آداکیتی انار- دهج (شمال غرب کرمان)” مجموعه مقالات ششمین همایش دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور کرمان، 18 و 19 آبان ماه 1391.
25- امیرپور، ح.، شاکر اردکانی، ع.، درگاهی، س.، 1391. ” شیمی کانی و بکارگیری دما– فشار سنجی کانی در توده های دیوریتی- کوارتز دیوریتی قلعه گنج؛ جنوب شرق کرمان” مجموعه مقالات ششمین همایش دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور کرمان، 18 و 19 آبان ماه 1391.
26- بحرینی، م.، شاکر اردکانی، ع.، درگاهی، س.، 1391. ” پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز توده های نیمه عمیق نئوژن جنوب غرب رفسنجان” مجموعه مقالات ششمین همایش دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور کرمان، 18 و 19 آبان ماه 1391.
27- طایری، علی.، شاکر اردکانی، ع.، درگاهی، س.، 1392. “پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز دایکهای حدواسط- اسیدی بردسیر- سیرجان،  (جنوب غرب کرمان)” مجموعه مقالات اولین همایش زمین شیمی کاربردی، دانشگاه دامغان، 5 و 6 شهریور ماه 1392.
28- بحرینی، م.، مباشری، م.، شاکر اردکانی، ع.، درگاهی، س.، 1393. هوازدگی حفره ای )تافونی( در توده هاىنیمه عمیق نئوژن جنوب غرب رفسنجان. مجموعه مقالات اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی، موسسه آموزش عالی کرمان، 17 و 18 مهرماه 1393.
29- پردلی نژاد، ع.، رئیسی، ع.، خوشدست، ح.، شاکر اردکانی، ع.، بررسي كارايي واحد ماسه شوي (كلاسيفاير مارپيچي) معدن شن و ماسه ريحان شهر. پنجمین کنفرانس مهندسی معدن، تهران، 22 الی 24 مهرماه 1393.
30- شاکر اردکانی، ع.، صفری پور، ج.، 1393. پتروگرافی و شرایط کانه زایی کانسار مس پورفیری ایجو، شمال غرب شهربابک. اولین همایش ملی گوهرشناسی- بلورشناسی ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 26 و 27 آذرماه 1393.
31- شاکر اردکانی، ع.، آروین، م.، درگاهی، س.، 1393. شیمی کانی، دما- فشارسنجی و فوگاسیته اکسیژن جریانهای گدازه ای رابر، جنوب غرب کرمان. اولین همایش ملی گوهرشناسی- بلورشناسی ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 26 و 27 آذرماه 1393.
32- شاکر اردکانی، ع.، حسینیان مقدم، پ.، مدبر، ر.، 1393. بررسی کانسار پلاسری ایلمنیت و مگنتیت در ناحیه رودسر، شمال ایران. اولین کنگره صنایع آهن و فولاد، مجتمع آموزش عالی زرند، 13 و 14 اسفندماه 1393.
33- شاکر اردکانی، ع.، خوشدست، ح.، حسینیان مقدم، پ.، راشدی، ن.، 1393. مطالعه دانه بندی ماسه های ساحلی مگنتیت و ایلمنیت داردر ناحیه رودسر، شمال ایران. اولین کنگره صنایع آهن و فولاد، مجتمع آموزش عالی زرند، 13 و 14 اسفندماه 1393.
34- سروری زاده، م.، درگاهی، س.، شاکر اردکانی، ع.، 1393. بررسی کانسار های آهن رسوبی. اولین کنگره صنایع آهن و فولاد، مجتمع آموزش عالی زرند، 13 و 14 اسفندماه 1393.
35- رئیس پور، س.، شاکر اردکانی، ع.، ایرانمنش، م.، 1395. شرایط کانه زایی کانسار مس پورفیری گودکلواری، شمال غرب شهربابک، کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار، 24 آذرماه 1395.
36- سالاری، م.، الهی، ع.، شاکر اردکانی، ع.، 1395. مطالعه و ارائه مدل سه بعدی بلوک جنوبی کانسار مس کلواری، شمال غرب شهربابک، کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار، 24 آذرماه 1395.
37- نورانی، ع.، ایرانمنش، م.، الهی، ع.، شاکر اردکانی، ع.، بارزسازی مناطق دگرسان شده با استفاده از تصاویر سنجنده استر در جنوب شرقی ورقه 1:100000 دهج، کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار، 24 آذرماه 1395.
38- علیپور، م.، ایرانمنش، م.، الهی، ع.، شاکر، ع.، 1396. بررسی ارتباط عناصر فلزی در بخش اکسیدی کانسار مس کلواری، شمال غرب شهر بابک، سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی، کرمان، موسسه آموزش عالی کرمان، 14 و 15 اردیبهشت ماه 1396.
39- مهری، ع.، ایرانمنش، م.، الهی، ع.، شاکر، ع.، 1396. نقش گسل بر عیار آهن در آنومالی شماره چهار گل گهر، سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی، کرمان، موسسه آموزش عالی کرمان، 14 و 15 اردیبهشت ماه 1396.
40- حیدری، ع.، شاکر، ع.، ایرانمنش، م.، الهی، ع.، 1396. بررسی زمین شناسی، سنگ شناسی و خصوصیات ژئوشیمیایی  معدن کرومیت کوثر، جنوب غرب فریمان، نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 16 و 17 شهریورماه 1396.
41- مهری، ع.، ایرانمنش، م.، الهی، ع.، شاکر، ع.، 1396. استفاده از نرم افزار در بررسی نقش گسل در غنی شدگی آهن در آنومالی شماره گل گهر4جنوب غرب سیرجان، نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 16 و 17 شهریورماه 1396.
42- علیپور، م.، نورانی، ع.، ایرانمنش، م.، الهی، ع.، شاکر، ع.، 1396. همبستگی عناصر در زون اکسیدی کانسار مس کلواری، شمال غرب شهربابک، نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 16 و 17 شهریورماه 1396.
43- نورانی، ع.، ایرانمنش، م.، الهی، ع.، شاکر، ع.، 1396. مطالعه زون هاي دگرساني در کانسار مس کلواری، شهربابک کرمان، نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 16 و 17 شهریورماه 1396.
44- رئیس پور، س.، شاکر، ع.، الهی، ع.، ایرانمنش، م.، 1396. پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز توده های نفوذی و آتشفشانی کانسار مس پورفیری گودکلواری، شمال غرب شهربابک، نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 16 و 17 شهریورماه 1396.
45- قوام آبادی، ح.، الهی، ع.، ایرانمنش، م.، شاکر، ع.، 1396. تجزیه و تحلیل آماری زون های هم عیار در معدن مس کلواری، نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 16 و 17 شهریورماه 1396.
46- علیرضائی، ع.، الهی، ع.، شاکر، ع.، ایرانمنش، م.، 1396. بررسی ویژگیهای گوهرشناسی و کانی شناسی کانسار مس کلواری (استان کرمان) شمال شرق شهرستان شهربابک، چهارمین همایش ملی گوهرشناسی و بلورشناسی انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، 20 و 21 شهریور 1396.
47- ناروئی، ا.، شاکر، ع.، الهی، ع.، 1397. زمین شناسی و ژئوشیمی آنومالی شماره 2 کانسار آهن جنگا، شمال غرب جیرفت. اولین همایش علوم و فناوریهای شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست، 19 و 20 اردیبهشت 1397.
48- مدرسی، ف.، شاکر، ع.، الهی، ع.، ایرانمنش، م.، 1397. بررسی پراکنش ژئوشیمیایی و الگوی توزیع عناصر فلزی در کانسار مس کلواری بر اساس داده های حفاری. اولین همایش علوم و فناوریهای شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست، 19 و 20 اردیبهشت 1397.
49- آموزگار، ر.، ایرانمنش، م.، شاکر، ع.، 1397. مطالعه توزیع عناصر نقره، سرب و روی در معدن مس کلواری، شمال غرب شهربابک. اولین همایش علوم و فناوریهای شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست، 19 و 20 اردیبهشت 1397.
50- قائدی، ب.، ایرانمنش، م.، شاکر، ع.، الهی، ع.، 1397. ارزیابی ذخیره­ آنومالی شماره2 معدن آهن جنگا، شمال غرب جیرفت. دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 14 و 15 شهریورماه 1397.
51- شاکر، ع.، قوام آبادی، ا.، قائدی، ب.، الهی، ع.، ایرانمنش، م.، 1397. تعیین منشاء کانسار آهن سادات سیریز، شمال غرب زرند. دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 14 و 15 شهریورماه 1397.
52- بهشتی، ا.، ایرانمنش، م.، الهی، ع.، شاکر، ع.، 1397. تاثیر گسل ها بر روند غنی سازی ماده معدنی با استفاده از نرم افزار. بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران. 23 و 24 آبان 1397.
مقالات کنفرانس‌های خارجی
1- Shakerardakani, A.R., Dargahi, S., Mahdavi, N.S., 2004. The island arc origin of Ghaleh-Khargoshi stratovolcanoe in the Central Iran: Constraints from petrology and geochemistry of basaltic and felsic rocks. 32nd   IGC, Florence, Italy, p. 968.
2- Shakerardakani, A.R., Arvin, M., Oberhansli, R., 2010. Geochemical characteristics and tectonic setting of the dyke swarms in the Ganj ophiolitic complex, southeastern Kerman, Iran. Abstracts of 6nd International Dyke Conference, India, February 2010.