مقالات کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی داخلی
1- شاکر اردکانی، ع. و مرادیان، ع. 1379. مطالعه کانی شناسی استراتوولکان قلعه خرگوشی واقع در جنوب غرب عقداء، فشرده مقالات هشتمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.
2- شاکر اردکانی، ع. مهدوی، ن.س.، راستین، م. و انجم شعاع، ن.، 1379. بررسی کانی شناسی حوضه تبخیری کراتر شماره 9 قلعه حسنعلی راین کرمان به روش XRD. فشرده مقالات هشتمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.
3- شاکر اردکانی، ع.، مرادیان، ع. و مهدوی، ن.س.، 1379 مطالعه سنگ شناسی، ژئوشیمی و تعیین محیط تکتونیکی استراتوولکان قلعه خرگوشی، جنوب غرب عقدا، یزد. مجموعه مقالات نوزدهمین گردهمایی علوم زمین.
4- شاکر اردکانی، ع.، مرادیان، ع.، فضل نیا، ع. و مهدوی، ن.س.، 1379. معرفی استراتوولکان قلعه خرگوشی و بررسی زمین شناسی و سنگ نگاری آن. مجموعه مقالات چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تبریز.
5- شاکر اردکانی، ع.، آروین، م.، ابرهنسلی، ر. و مهدوی، ن.س.، 1387. پتروگرافی و پتروژنز انبوهه های دایکی مجموعه افیولیتی گنج، جنوب شرق کرمان. دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، اهواز.
6- شاکر اردکانی، ع.، انتظاری، ع.، 1388. پتانسیلهای تولید گاز رادون در گستره زرند: با نگرشی بر سازندها و فاکتورهای تولید آن. نخستین همایش رادون، خطرات زیست محیطی و کاربرد آن در علوم مختلف، دانشگاه پیام نور خراسان رضوی.
7- شاکر اردکانی، ع.، امیرپور، ح.، آروین، م.، درگاهی، س.، ابرهنسلی، ر.، 1388. پتروگرافی، شیمی کانی و پتروژنز نفوذیهای دیوریتی قلعه گنج، جنوب شرق کرمان. بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین و سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، وزارت صنایع و معادن، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
8- الهی، ع.، ایرانمنش، م.، شاکر اردکانی، ع.، 1388. بررسی نقاط بازسازی شده بعد از زلزله چهارم اسفندماه 1383 زرند از نظر موقعیت مکانی. اولین همایش زلزله شناسی و ژئودینامیک زلزله، پردیس دانش ماهان.
9- الهی، ع.، شاکر اردکانی، ع.، تراز، ح.، ایرانمنش، م.، شفیعی بافتی، الف.، 1389. بررسی همبستگی مکانی و سبک سازی با توجه به آثار زلزله های 1356 و 1383 زرند کرمان. کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله، جهاد دانشگاهی استان کرمان.
10- شفیعی بافتی، الف.، شاکر اردکانی، ع.، الهی، ع.، تراز، ح.، ایرانمنش، م.، 1389. بررسی زون مخرب گسلهای امتداد لغز با نگرشی جدید در تعیین حریم گسل و نقش آن در تعیین ضریب ایمنی جهت احداث سازه های مهندسی. کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله، جهاد دانشگاهی استان کرمان.
11- شاکر اردکانی، ع.، امیرپور، ح.، درگاهی، س.، 1389. نقش کانیها در هوازدگی کروی و فرسایش پوست پیازی توده های دیوریتی- کوارتز دیوریتی قلعه گنج (جنوب شرق کرمان). هیجدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران، دانشگاه تبریز.
12- شاکر اردکانی، ع.، آروین، م.، ابرهنسلی، ر.، حسینی، س.ض.، 1389. شیمی کانی های پلاژیوکلاز و پیروکسن و تشخیص دما- فشار در جریانهای گدازه ای بازالتی مجموعه گنج؛ جنوب شرق کرمان. چهارمین همایش ملی زمین شناسی، دانشگاه پیام نور خراسان رضوی.
13- حسینی، س.ض.، آروین، م.، ابرهنسلی، ر.، شاکر اردکانی، ع.، 1389. بررسی میکروپروب الیوین ها در الیوین بازالت های پلیو -پلئیستوسن گزبلند، شمال شهربابک. چهارمین همایش ملی زمین شناسی، دانشگاه پیام نور خراسان رضوی.
14- رفوسه، م.، رنجبر، ح.، شاکر اردکانی, ع.، 1389. “برآورد گسیلندگی شمال شرق کرمان با استفاده از شاخص پوشش گیاهی و تصاویر حرارتی” سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران، بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین.
15- رفوسه، م.، رنجبر، ح.، شاکر اردکانی, ع.، 1389. “تفکيک سازندهاي شمال کرمان با استفاده از تكنيك سنجش ازدور” مجموعه مقالات همایش منطقه ای زمین شناسی فلات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند، 4 و 5 اسفندماه 1389.
16- اسلامیت، ف.، درگاهی، س.، شاکر اردکانی، ع.، 1389. “شواهد اختلاط ماگمایی در توده ساب ولکانیک بدبخت کوه، جنوب غرب رفسنجان” مجموعه مقالات همایش منطقه ای زمین شناسی فلات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند،4 و 5 اسفندماه 1389.
17- اسماعیلی، م.، شاکر اردکانی، ع.، درگاهی، س.، 1390. ” نقش کانیها در هوازدگی تافونی توده های ساب ولکانیک آندزیتی انار- دهج (شمال غرب کرمان)” نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران، دانشگاه گرگان.
18- اسلامیت، ف.، درگاهی، س.، شاکر اردکانی، ع.، 1390. ” پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های نیمه عمیق داسیتی- ریولیتی نئوژن بدبخت کوه، جنوب غرب رفسنجان- کرمان” پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم.
19- رفوسه، م.، شاکر اردکانی, ع.، رنجبر، ح.، 1390. ” پترولوژی، ژئوشیمی و پتروژنز ماگماتیسم ترشیری شمال و شمال شرق کرمان” مجموعه مقالات سی امین گرهمایی علوم زمین، 1 تا 3 اسفندماه 1390.
20- ستاره، ح.، شاکر اردکانی، ع.، شفیعی بافتی، الف.، درگاهی، س.، 1390. ” پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز دایکهای حدواسط- بازی پس از ائوسن رفسنجان- سرچشمه ” مجموعه مقالات همایش منطقه ای زمین شناسی فلات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند،13 و 14 اسفندماه 1390.
21- ستاره، ح.، شفیعی بافتی، الف.، شاکر اردکانی، ع.، درگاهی، س.، 1390. ” بررسی مکانیسم جایگیری دایکهای پس از ائوسن رفسنجان- سرچشمه ” مجموعه مقالات همایش منطقه ای زمین شناسی فلات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند،13 و 14 اسفندماه 1390.
22- صفری پور، ج.، شاکر اردکانی، ع.، درگاهی، س.، مهدوی، ن.، 1390. ” کانه زایی سوپرژن در کانسار مس ایجو- شمال غرب شهربابک ” مجموعه مقالات همایش منطقه ای زمین شناسی فلات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند،13 و 14 اسفندماه 1390.
23- شاکر اردکانی، ع.، آروین، م.، 1391. ” بررسی ماگماتیسم اسیدی مجموعه گنج، جنوب شرق ایران” مجموعه مقالات ششمین همایش دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور کرمان، 18 و 19 آبان ماه 1391.
24- شاکر اردکانی، ع.، درگاهی، س.، اسماعیلی، م.، مهدوی، ن.س.، 1391. ” پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز توده های نیمه عمیق آداکیتی انار- دهج (شمال غرب کرمان)” مجموعه مقالات ششمین همایش دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور کرمان، 18 و 19 آبان ماه 1391.
25- امیرپور، ح.، شاکر اردکانی، ع.، درگاهی، س.، 1391. ” شیمی کانی و بکارگیری دما– فشار سنجی کانی در توده های دیوریتی- کوارتز دیوریتی قلعه گنج؛ جنوب شرق کرمان” مجموعه مقالات ششمین همایش دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور کرمان، 18 و 19 آبان ماه 1391.
26- بحرینی، م.، شاکر اردکانی، ع.، درگاهی، س.، 1391. ” پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز توده های نیمه عمیق نئوژن جنوب غرب رفسنجان” مجموعه مقالات ششمین همایش دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور کرمان، 18 و 19 آبان ماه 1391.
27- طایری، علی.، شاکر اردکانی، ع.، درگاهی، س.، 1392. “پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز دایکهای حدواسط- اسیدی بردسیر- سیرجان،  (جنوب غرب کرمان)” مجموعه مقالات اولین همایش زمین شیمی کاربردی، دانشگاه دامغان، 5 و 6 شهریور ماه 1392.
28- بحرینی، م.، مباشری، م.، شاکر اردکانی، ع.، درگاهی، س.، 1393. هوازدگی حفره ای )تافونی( در توده هاىنیمه عمیق نئوژن جنوب غرب رفسنجان. مجموعه مقالات اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی، موسسه آموزش عالی کرمان، 17 و 18 مهرماه 1393.
29- پردلی نژاد، ع.، رئیسی، ع.، خوشدست، ح.، شاکر اردکانی، ع.، بررسي كارايي واحد ماسه شوي (كلاسيفاير مارپيچي) معدن شن و ماسه ريحان شهر. پنجمین کنفرانس مهندسی معدن، تهران، 22 الی 24 مهرماه 1393.
30- شاکر اردکانی، ع.، صفری پور، ج.، 1393. پتروگرافی و شرایط کانه زایی کانسار مس پورفیری ایجو، شمال غرب شهربابک. اولین همایش ملی گوهرشناسی- بلورشناسی ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 26 و 27 آذرماه 1393.
31- شاکر اردکانی، ع.، آروین، م.، درگاهی، س.، 1393. شیمی کانی، دما- فشارسنجی و فوگاسیته اکسیژن جریانهای گدازه ای رابر، جنوب غرب کرمان. اولین همایش ملی گوهرشناسی- بلورشناسی ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 26 و 27 آذرماه 1393.
32- شاکر اردکانی، ع.، حسینیان مقدم، پ.، مدبر، ر.، 1393. بررسی کانسار پلاسری ایلمنیت و مگنتیت در ناحیه رودسر، شمال ایران. اولین کنگره صنایع آهن و فولاد، مجتمع آموزش عالی زرند، 13 و 14 اسفندماه 1393.
33- شاکر اردکانی، ع.، خوشدست، ح.، حسینیان مقدم، پ.، راشدی، ن.، 1393. مطالعه دانه بندی ماسه های ساحلی مگنتیت و ایلمنیت داردر ناحیه رودسر، شمال ایران. اولین کنگره صنایع آهن و فولاد، مجتمع آموزش عالی زرند، 13 و 14 اسفندماه 1393.
34- سروری زاده، م.، درگاهی، س.، شاکر اردکانی، ع.، 1393. بررسی کانسار های آهن رسوبی. اولین کنگره صنایع آهن و فولاد، مجتمع آموزش عالی زرند، 13 و 14 اسفندماه 1393.
35- رئیس پور، س.، شاکر اردکانی، ع.، ایرانمنش، م.، 1395. شرایط کانه زایی کانسار مس پورفیری گودکلواری، شمال غرب شهربابک، کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار، 24 آذرماه 1395.
36- سالاری، م.، الهی، ع.، شاکر اردکانی، ع.، 1395. مطالعه و ارائه مدل سه بعدی بلوک جنوبی کانسار مس کلواری، شمال غرب شهربابک، کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار، 24 آذرماه 1395.
37- نورانی، ع.، ایرانمنش، م.، الهی، ع.، شاکر اردکانی، ع.، بارزسازی مناطق دگرسان شده با استفاده از تصاویر سنجنده استر در جنوب شرقی ورقه 1:100000 دهج، کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار، 24 آذرماه 1395.
38- علیپور، م.، ایرانمنش، م.، الهی، ع.، شاکر، ع.، 1396. بررسی ارتباط عناصر فلزی در بخش اکسیدی کانسار مس کلواری، شمال غرب شهر بابک، سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی، کرمان، موسسه آموزش عالی کرمان، 14 و 15 اردیبهشت ماه 1396.
39- مهری، ع.، ایرانمنش، م.، الهی، ع.، شاکر، ع.، 1396. نقش گسل بر عیار آهن در آنومالی شماره چهار گل گهر، سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی، کرمان، موسسه آموزش عالی کرمان، 14 و 15 اردیبهشت ماه 1396.
40- حیدری، ع.، شاکر، ع.، ایرانمنش، م.، الهی، ع.، 1396. بررسی زمین شناسی، سنگ شناسی و خصوصیات ژئوشیمیایی  معدن کرومیت کوثر، جنوب غرب فریمان، نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 16 و 17 شهریورماه 1396.
41- مهری، ع.، ایرانمنش، م.، الهی، ع.، شاکر، ع.، 1396. استفاده از نرم افزار در بررسی نقش گسل در غنی شدگی آهن در آنومالی شماره گل گهر4جنوب غرب سیرجان، نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 16 و 17 شهریورماه 1396.
42- علیپور، م.، نورانی، ع.، ایرانمنش، م.، الهی، ع.، شاکر، ع.، 1396. همبستگی عناصر در زون اکسیدی کانسار مس کلواری، شمال غرب شهربابک، نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 16 و 17 شهریورماه 1396.
43- نورانی، ع.، ایرانمنش، م.، الهی، ع.، شاکر، ع.، 1396. مطالعه زون هاي دگرساني در کانسار مس کلواری، شهربابک کرمان، نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 16 و 17 شهریورماه 1396.
44- رئیس پور، س.، شاکر، ع.، الهی، ع.، ایرانمنش، م.، 1396. پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز توده های نفوذی و آتشفشانی کانسار مس پورفیری گودکلواری، شمال غرب شهربابک، نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 16 و 17 شهریورماه 1396.
45- قوام آبادی، ح.، الهی، ع.، ایرانمنش، م.، شاکر، ع.، 1396. تجزیه و تحلیل آماری زون های هم عیار در معدن مس کلواری، نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 16 و 17 شهریورماه 1396.
46- علیرضائی، ع.، الهی، ع.، شاکر، ع.، ایرانمنش، م.، 1396. بررسی ویژگیهای گوهرشناسی و کانی شناسی کانسار مس کلواری (استان کرمان) شمال شرق شهرستان شهربابک، چهارمین همایش ملی گوهرشناسی و بلورشناسی انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، 20 و 21 شهریور 1396.
47- ناروئی، ا.، شاکر، ع.، الهی، ع.، 1397. زمین شناسی و ژئوشیمی آنومالی شماره 2 کانسار آهن جنگا، شمال غرب جیرفت. اولین همایش علوم و فناوریهای شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست، 19 و 20 اردیبهشت 1397.
48- مدرسی، ف.، شاکر، ع.، الهی، ع.، ایرانمنش، م.، 1397. بررسی پراکنش ژئوشیمیایی و الگوی توزیع عناصر فلزی در کانسار مس کلواری بر اساس داده های حفاری. اولین همایش علوم و فناوریهای شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست، 19 و 20 اردیبهشت 1397.
49- آموزگار، ر.، ایرانمنش، م.، شاکر، ع.، 1397. مطالعه توزیع عناصر نقره، سرب و روی در معدن مس کلواری، شمال غرب شهربابک. اولین همایش علوم و فناوریهای شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست، 19 و 20 اردیبهشت 1397.
50- قائدی، ب.، ایرانمنش، م.، شاکر، ع.، الهی، ع.، 1397. ارزیابی ذخیره­ آنومالی شماره2 معدن آهن جنگا، شمال غرب جیرفت. دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 14 و 15 شهریورماه 1397.
51- شاکر، ع.، قوام آبادی، ا.، قائدی، ب.، الهی، ع.، ایرانمنش، م.، 1397. تعیین منشاء کانسار آهن سادات سیریز، شمال غرب زرند. دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 14 و 15 شهریورماه 1397.
52- بهشتی، ا.، ایرانمنش، م.، الهی، ع.، شاکر، ع.، 1397. تاثیر گسل ها بر روند غنی سازی ماده معدنی با استفاده از نرم افزار. بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران. 23 و 24 آبان 1397.
53- درگاهی، س.، کریمی، ز.، شاکر، ع.، 1397. تعیین آنومالیهای ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای منطقه کوههای بیدو- کله گاو، شمال بردسیر. دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 14 و 15 شهریورماه، 1397.
54- خیاط زاده ماهانی، م.؛ الهی، ع.، شاکر، ع.، ایرانمنش، م.، 1397. بررسی آلتراسیونهای موجود در محدوده معدنی مس تخت گنبد، شمال شرق سیرجان، اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته.
55- احمدی، م.، الهی، ع.، ایرانمنش، م.،  شاکر، ع.، 1397. بررسی زمین شناسی، مینرالوگرافی و سنگ شناسی کانسار مس گود کلواری، شمال غرب شهربابک، چهارمین همایش زمین شناسی و اکتشافات. موسسه آموزش عالی کرمان، 15 و 16 آذر 1397.
56- شاه سنجری کرمانی، ب.،  الهی، ع.، ایرانمنش، م.، شاکر، ع.، 1397. زون بندی مناطق دگرسانی شده مرتبط با کانی زایی توسط پردازش داده های (سنجده استر) معدن جنگا، چهارمین همایش زمین شناسی و اکتشافات معدنی. موسسه آموزش عالی کرمان، 15 و 16 آذر 1397.
57- صفری، ع.، شاکر، ع.، ایرانمنش، م.، الهی، ع.، 1397. مطالعه کانه زایی آهن و مس گنبد نمکی زندان، چهارمین همایش زمین شناسی و اکتشافات معدنی. موسسه آموزش عالی کرمان، 15 و 16 آذر 1397.
58- عامری، ص.، شاکر، ع.، ایرانمنش، م.، 1398. پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای میزبان کانسار مس انصاری، شمال غرب شهربابک، پنجمین همایش زمین شناسی و اکتشافات معدنی ،22 و 23 آبان ماه 98.
59- کریمی، م.، ایرانمنش،م .، شاکر،ع.، الهی، ع.، 1398. بررسی نحوه پراکندگی کانی سازی در کانسار جلال آباد با استفاده از نرم افزار، پنجمین همایش زمین شناسی و اکتشافات معدنی، 22 و 23 آبان ماه 98
60- کرمی، ر.، ایرانمنش، م.، الهی، ع.، شاکر، ع.، 1398. مطالعه زون های دگرسانی کانسار انصاری با استفاده از نرم افزارENVI، پنجمین همایش زمین شناسی و اکتشافات معدنی، 22 و 23 آبان ماه 98.
61- کریمی، م.، ایرانمنش،م .، شاکر،ع.، الهی، ع.، 1398. بررسی نقش گسل در غنی سازی سنگ آهن جلال آباد، شمال غرب زرند، سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن، 30 بهمن ماه 98.
62- کرمی، ر.، ایرانمنش،م .، شاکر،ع.، الهی، ع.، 1398. کاربرد سنجنده استر در تعیین زونهای دگرسانی معدن انصاری استان کرمان، سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن، 30 بهمن ماه 98.
63- صادقی، ف.، عمرانی، م.، ایرانمنش، م.، الهی، ع.، شاکر، ع.، 1398. تخمین و ارزیابی دخیره کانسار سرب و روی آب بید راور، سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن، 30 بهمن ماه 98.
64- احمدی، ب.، شاکر، ع.، الهی، ع.، ایرانمنش، م.، 1398. ویژگیهای سنگ شناسی محدوده پیت معدن سنگ آهن جلال آباد، شمال غرب زرند، پنجمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران با تاکید بر فرسایش و آلودگی رسوبات، 7 اسفندماه، 98.
65- مصطفوی، ش.، شاکر، ع.، الهی، ع.، ایرانمنش، م.، 1398. تعیین منشاء کانسار آهن با میزبان رسوبی جلال آباد، شمال غرب زرند، پنجمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران با تاکید بر فرسایش و آلودگی رسوبات، 7 اسفندماه، 98.
66- پورنجفی شالمائی، ف.، الهی، ع.، شاکر، ع.، ایرانمنش، م.، 1399. بررسی نقشه ژئوشیمیایی فلزی کانسار مس گود کلواری با دو روش آنالیز فاکتوری و منطق فازی. دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه بوعلی سینا، 12 و 13 شهریورماه، 99.
67- قلندری، ر.، الهی، ع.، ایرانمنش، م.، شاکر، ع.، 1399. نقشه برداری آلتراسیونهای معدن مس شیدا افغانستان با استفاده از داده های سنجنده AsTER. دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه بوعلی سینا، 12 و 13 شهریورماه، 99.
68- قلندری، ر.، الهی، ع.، ایرانمنش، م.، شاکر، ع.، 1399. شناسایی و تفکیک زونهای آلتراسیون هیدروترمال با استفاده از تکنیک DPCA و SAM در محدوده کانسار مس شیدا استان هرات افغانستان. دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی، 11 تیر ماه، 99.
69- پورنجفی شالمائی، ف.، الهی، ع.، شاکر، ع.، ایرانمنش، م.، 1399. بررسی آماری عناصر فلزی در کانسار مس گود کلواری. دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی، 11 تیر ماه، 99.
70- احمدی، ب.، شاکر، ع.، ایرانمنش، م.، الهی، ع.، 1399. بررسی پراکنش ژئوشیمیایی و الگوی توزیع عنصرآهن در معدن آهن جلال آباد بر اساس داده های حفاری. سومین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست، 24 دی ماه، 99.
مقالات کنفرانس‌های خارجی
1- Shakerardakani, A.R., Dargahi, S., Mahdavi, N.S., 2004. The island arc origin of Ghaleh-Khargoshi stratovolcanoe in the Central Iran: Constraints from petrology and geochemistry of basaltic and felsic rocks. 32nd   IGC, Florence, Italy, p. 968.
2- Shakerardakani, A.R., Arvin, M., Oberhansli, R., 2010. Geochemical characteristics and tectonic setting of the dyke swarms in the Ganj ophiolitic complex, southeastern Kerman, Iran. Abstracts of 6nd International Dyke Conference, India, February 2010.