مقالات مجلات ISI
1- Arvin, M., Babaei, A.A., Ghadami, Gh., Dargahi, S., Shakerardakani, A.R., 2005. The origin of the Kahnuj ophiolitic complex, SE of Iran: Constraints from whole rock and mineral chemistry of the Bande-Zeyarat gabbroic complex. Ofioliti, 30: 3-16.
2- Shakerardakani, A.R., Arvin, M., Oberhansli, R., Mock, B., Moeinzadeh, S.H., 2009. Morphology and petrogenesis of pillow lavas from the Ganj ophiolitic complex, Southeastern Kerman, Iran. J. Sci. Iran., 20(2): 139-151.
3- Shakerardakani, A.R., 2016. Post-collisional Plio-Pleistocene Anar-Dehaj adakitic subvolcanic domes in the central volcanic belt of Iran: geochemical characteristics and tectonic implications. Periodico di Mineralogia. 85: 185-200.
مقالات سایر مجلات
1- شاکر اردکانی، ع.، آروین، م.، ابرهنسلی، ر. 1389. شواهد ريخت شناسي، ساختاري، بافتي و کانيايي گدازه هاي بالشي: مثالي از مجموعه گنج، جنوب شرق کرمان. مجله پترولوژی دانشگاه اصفهان. 1(3): 47-64.
2- امیری، ع.، سلطانی نژاد، ت.، کیانیان، م.، شاکر اردکانی، ع.، 1391. شیمی کانی و زمین دماسنجی الیوین بازالت های کواترنری سیریز، شمال غرب زرند. مجله ژئوشیمی. 1(2): 83-90.
3-  شاکر اردکانی، ع.، درگاهی، س.، امیرپور، ح.، 1392. نحوه تکوین هوازدگی کروی و فرسایش پوست پیازی در توده های دیوریتی- کوارتز دیوریتی قلعه گنج (جنوب شرق کرمان). فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشهای فرسایش محیطی. 3(10): 77-89.
4- شاکر اردکانی، ع.، آروین، م.، ابرهنسلی، ر.، 1393. سنگ نگاری، شیمی کانی و سنگ زایی توده های نفوذی فلسیک مجموعه گنج، جنوب خاور ایران: با نگرشی بر محیط زمین ساختی آن. فصلنامه علوم زمین. 23(92): 143-154.
5- شاکر اردکانی، ع.، درگاهی، س.، امیرپور، ح.، 1393. ژئوشیمی و پتروژنز پلوتونیسم دیوریتی- کوارتز دیوریتی قلعه گنج، جنوب خاور کرمان. فصلنامه علوم زمین. فصلنامه علوم زمین. 24(94): 147-156.
6- رفوسه، م.، رنجبر، ح.، شاکر اردکانی، ع.، 1394. سنگ نگاری، زمین شیمی و خاستگاه سنگ های آتشفشانی شمال خاور شهر کرمان. فصلنامه علوم زمین. 24(96): 97-106.
7- شاکر اردکانی، ع.، آروین، م.، درگاهی، س.، 1395. شرایط فشار، دما و فوگاسیته اکسیژن توده های دیوریتی- کوارتزدیوریتی قلعه گنج، غرب مکران و مفهوم تکتنوماگمایی آن. مجله پترولوژی دانشگاه اصفهان. 7(25): 51-64.