1- دانشگاه پیام نور مرکز کرمان (از سال 1379 تا 1393)

تدریس دروس کانی شناسی، سنگ شناسی آذرین، آبهای زیرزمینی، زمین شناسی مهندسی، خاک شناسی، محیطهای رسوبی، زمین شناسی صحرایی (جهت دوره کارشناسی).

تدریس دروس ژئوکرونولوژی، رادیوکریستالوگرافی (جهت دوره کارشناسی ارشد)

2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند (از سال 1382 تا 1389)

تدریس دروس زمین شناسی تاریخی، بلورشناسی، کانی شناسی، سنگ شناسی آذرین، خاک شناسی، زغالسنگ (جهت دوره کارشناسی).

تدریس دروس رادیوکریستالوگرافی، ژئوشیمی سیالات گرمابی (جهت دوره کارشناسی ارشد).

3- دانشگاه شهید باهنر کرمان- دانشکده صنعتی و معدنی زرند (از سال 1382 تا کنون)

تدریس دروس زمین شناسی عمومی، زمین شناسی اقتصادی، کانی شناسی و سنگ شناسی، کانی شناسی نوری، کانی شناسی توصیفی1، کانی شناسی توصیفی2، سنگ شناسی، برداشت زمین شناسی، زمین شناسی زغالسنگ، نقشه برداری، پروژه، بازدید زمین شناسی، سنگ شناسی 1، سنگ شناسی 2، آبهای زیرزمینی، ژئوشیمی اکتشافی1، ژئوشیمی اکتشافی 2 (جهت دوره کارشناسی).

تدریس دروس اصول اکتشافات ژئوشیمیایی، ذخایر معدنی ایران و منشاء آن، تکتونیک و کانه زایی، ژئوشیمی سیالات گرمابی، تجزیه نمونه های معدنی (جهت دوره کارشناسی ارشد).

4- دانشگاه شهید باهنر کرمان- بخش مهندسی معدن (سال 1383 و 1390 تا 1392)

تدریس درس سنگ شناسی 2، سنگ شناسی 1، زمین شناسی عمومی، بازدید زمین شناسی

5- مجتمع سنگ آهن گل گهر سیرجان- بخش آموزش نیروی انسانی (سال 1394 و 1395)

تدریس کانی شناسی (جهت پرسنل سنگ آهن)