برنامه هفتگی دکتر علیرضا شاکر- نیمسال دوم سال تحصیلی 1400- 1399

      ساعت         ایام هفته

8/30-10/30

10/30-12/30

13/30-15/30

شنبه

ژئوشیمی اکتشافی

سنگ شناسی

آز سنگ شناسی

یکشنبه

امور اجرایی

کانی شناسی نوری و آز

امور اجرایی

دوشنبه

امور اجرایی

زمین ساخت صفحه ای و کانه زایی

امور اجرایی

سه شنبه

جلسه هیات رئیسه

تجزیه نمونه های معدنی

امور اجرایی

چهار شنبه

امور اجرایی

امور اجرایی

راهنمایی دانشجویان ارشد

پنج شنبه

تحقیق و پژوهش

جمعه

بازدید زمین و معدن و برداشت زمین شناسی