دکتری

زمین شناسی (پترولوژی)

دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرمان، ایران (1388)

عنوان تز: پتروگرافی، شیمی کانی و پترژنز سنگهای آتشفشانی مجموعه گنج واقع در کمربند افیولیتی جازموریان، جنوب شرق کرمان

کارشناسی ارشد

زمین شناسی (پترولوژی)

دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرمان، ایران (1380)

عنوان پایان نامه: پترولوژی، ژئوشیمی، ساختار و ژنز استراتوولکان قلعه خرگوشی جنوب غرب عقداء- اردکان

کارشناسی

زمین شناسی

دانشگاه اصفهان

اصفهان، ایران (1376)